داوری ها :
۱- اولین جشنواره اختراع و ابتکار دانشگاههای علمی کاربردی کشور
و دومین جشنواره ابتکارات دانشگاههای استان تهران برج میلاد – حضوری سال ۹۴
۲- اولین کنفرانس رهیافت های نوین در علوم انسانی
۳- سومین کنفرانس بین المللی پژوهش درعلو مانسانی ۳hsc.ir
۴- سومین کنفرانس بین المللی علو مانسانی  موسسه آسو asoconf.ir
۵- سومین کتفرانس بین المللی نقد وواکاوی مدبریت موسسه اپادانا و فردوسی مشهد iccam.ir