استاد اکبر شکیباپور

بیوگرافی

خدارا شکر  که لحظات عمرو زندگی ام در مسیر  مطالعه و یادگیری و اندک زمانی تدریس قرارگرفت وحس پاک نبوی دردل ما نیز شکوفه زد ؛   امید است که توانسته باشم  از سربندگی اندک امانت و توشه ام را  در تعلیم شاگردان بزرگوار  بکار بسته باشم  و در ساختن و آبادانی کشورم...

ادامه . . .

اخرین اخبار

اعضای آکادمی چارته

آکادمی چارته ترکیبی از گروه حسابداری...