در حال حاضر در حال برگزاری همایش در چند مرکز دانشگاهی و ادارات دولتی هستم که عکس ها بارگذاری خواهد شد
.
ضمنا تدریس مقاله نویسی و بورس فارکس را به صورت خصوصی نیز در حال اجرا دارم.